Website

  • ALBION 2019.07 Paul&Joe

  • 資生堂國際櫃 2019.04 激蜜光唇膏新色上市

  • 雅詩蘭黛 2019.03 DoubleWear母檔操作

  • 資生堂國際櫃 2018.11 玩色革命舞光炫頰

  • 資生堂國際櫃 2018.08 玩色革命唇現自我

  • Za 2018.03 回饋週年抽SP活動

  • Za 2017.09 玩眉角度 心機電眼 體驗會招募

  • Za 2016.09 品牌活動 打造矚目焦點

  • INTEGRATE 2016.07 立體光效四色眉粉盒新上市

  • INTEGRATE 2015.10 裸光深眸眼影上市

back